Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności i plików cookies

REGULAMIN NEWSLETTERA I LEAD MAGNET

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych w Newsletterze Bajery Eli ze strony https://bajeryeli.pl jest Elżbieta Mroczek, Zagoździe 59, 21-421 Tuchowicz.

§2

DEFINICJE

 • Administrator – Elżbieta Mroczek prowadząca NDG pod firmą: Bajery Eli
 • Użytkownik – każda osoba zapisująca się na Newsletter lub korzystająca odpłatnie z Materiałów Administratora. Użytkownikiem jest zarówno 
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach Newslettera lub zakupu Materiałów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Newslettera lub Materiałów, 
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający z Administratorem umowę, która jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin Newslettera.
 • Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Administratora, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika.  
 • Materiały – treści cyfrowe dostarczane Użytkownikom w zamian za zapis do Newslettera lub odpłatnie
§3
 • Do prawidłowego korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do internetu,
  • poprawnie działającej przeglądarki internetowej lub programu do obsługi poczty internetowej, 
  • poprawnego adresu e-mail.

§4

ZASADY ZAPISU I DZIAŁANIA NEWSLETTERA

1. Przedmiotem usługi Newslettera Bajery Eli jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis https://bajeryeli.pl na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.

2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Administratora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) (“Newsletter”).

3. Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka – akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

5. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika (“Subskrybenta”), po aktywacji usługi.

6. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

7. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

 • wpisanie w odpowiednim formularzu “Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

8. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

9. Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.

10. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Administratorze,

b) wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

a) kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub

b) wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

12. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

13. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

14.Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi dostępu do Materiałów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, wysyłając Administratorowi oświadczenie na adres: kontakt@bajeryeli.pl

 §5

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora kontakt@bajeryeli.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 2. Administrator jest odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów w ramach Newslettera oraz odpłatnych Materiałów zgodnie z umową. W przeciwnym razie Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 3. Administrator może odmówić doprowadzenia Materiałów do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów od Administratora.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Administratora uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Materiałów z umową oraz ich wartość gdyby były zgodne z umową.
 5. Administrator doprowadza Materiały do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Administrator został poinformowany przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla takiego Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty z tym związane ponosi Administrator.
 6. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  • Brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  • Brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
  • Z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 7. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Materiały są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 
 8. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 9. Wszystkie prawa Użytkownika związane z reklamacją i odstąpieniem od umowy zostały opisane w ustawie o prawach konsumenta. 

§6

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści oraz Materiały wysyłane w związku z korzystaniem z Newslettera są chronione prawami autorskimi. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Administratora.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem, 
 • Bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:https://bajeryeli.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2023-06-16.

Brak poprzednich wersji.